Language Tools » Font Converters » Joy to GurbaniLipi
ਭਾਸ਼ਾ ਔਜ਼ਾਰ » ਫੋਂਟ ਪਰਿਵਰਤਕ » ਜੋਯ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀਲਿਪੀ


ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੇਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ (copy) ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਬਟਨ "ਜੋਯ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਪੀ ਪਰਿਵਰਤਣ ਕਰੋ" ਨੂੰ ਦਬਾਓ 'ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।